Er du i tvivl om hvilke love og regler, der er gældende den dag i dag? Så giver vi dig her et indblik i gældende regler samt ændringerne i disse. Arveloven blev ændret pr. 1. januar 2008, så hvis du ikke har sat dig ind i love og regler efter denne ændring, anbefaler vi dig at læse med her. Arveloven blev bl.a. tilpasset således, at nutidens familiemønstre med bl.a. sammenbragte børn og ugifte samlevende i dag tages i betragtning.

Tvangsarveretten

Den nye arvelov har sikret, at du har større frihed i disponeringen af din formue ved testamente. Tvangsarven er den del af dine livsarvingers samt eventuelle ægtefælles arveret, som ikke kan fratages ved testamentet, og er reduceret fra 50 % til en 25 %. Det giver dig muligheden for at disponere over 75 % af din formue ved testamente. Hvis du ingen tvangsarvinger har, kan du disponere over hele arven i testamentet.

Du kan også bestemme, om en livsarvings arveret skal begrænses til 1 mio. kr. Dette vil kun have betydning ved dødsboer, hvor tvangsarven til hver livsarving overstiger 1 mio. kr.

Ægtefællens retsstilling er styrket

Den længstlevende ægtefælles retsstilling er styrket, hvorfor den længstlevende ægtefælles legale arveret er forhøjet fra 33 % til 50 % af den afdødes formue.

Af ægtefællens arveret på 50 % af afdødes formue er kun 25 % eller i alt 12,5 % af afdødes formue tvangsarv, der ikke kan begrænses. Herudover er længstlevende ægtefælles adgang til henstand med udbetaling af arv til førstafdødes børn udvidet.

Udvidet samlevertestamente

Det er også muligt at lave et udvidet samlevertestamente. Formålet er, at ugifte samlevende nemt skal kunne oprette et testamente om gensidig arveret.

Dette kræver, at betingelser for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab opfyldes. Det indebærer fælles bopæl og fælles barn, eller fælles bolig samt et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før afdødes død.

Arvens rækkefølge

Den del af formuen som ikke er disponeret ved testmente, fordeles stadig til de efterladte og i samme rækkefølge.

Ægtefæller og børn står først i køen. Er barnet afgået ved døden, træder barnets børn i dettes sted. Dette kaldes første arveklasse. Såfremt der både er ægtefælle og børn, deles arven 50 % til ægtefællen og 50 % til børnene. Arven tilfalder ægtefællen, hvis I ingen børn har. Om omvendt, tilfalder arven børnene, hvis du ingen ægtefælle har. Hvis der er tale om flere børn, deles arven ligeligt mellem disse. Er der ingen arvinger i første arveklassen, går arven videre til forældrene, som udgør anden arveklasse. Hvis forældrene ikke lever, træder disses børn i deres sted. Altså dine søskende og halvsøskende. Arveklasse 3 består af dine bedsteforældre, og hvis disse er døde, tilfalder arven deres børn.

Uskiftet bo

Du har med den nye lov stadig mulighed for, at vælge ikke at skifte bo. Dette betyder, at vedkommendes ægtefælle kan vælge at blive siddende i uskiftet bo, hvis der efterlades en ægtefælle og fælles livsarvinger. Senest et halv år efter vedkommendes død skal der laves en opgørelse over boets aktiver samt passiver. Arvingerne vil modtage deres arv, når den længstlevende ægtefælle falder bort, eller når ægtefællen vælger at skifte, hvilket bl.a. kan ske ved, at vedkommende gifter sig igen. Hvis der derudover efterlades børn, der ikke er ægtefællens børn, skal det accepteres, før ægtefællen kan blive siddende i uskiftet bo.

Notartestamente

Skal du være helt sikker på, at der ikke kan anfægtes et eventuelt testamente, vil vi stærkt anbefale, at testamentet bliver udarbejdet i samarbejde med en advokat, og derudover også underskrives sammen med en notar. Herefter kan et eksemplar opbevares på dommerkontoret. Her sørges der samtidig for, at det bliver indberettet til Centralregistret for Testamenter, at et testamente er oprettet.